GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

UWAGA! Wydział Ochrony Środowiska informuje o kolejnych zmianach ustawy o ochronie przyrody m.in. dot. wycinki drzew przez osoby fizyczne!

   

  UWAGA Kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody m.in. dot. wycinki drzew przez osoby fizyczne!

   

  Od 17 czerwca obowiązują znowelizowane przepisy dot. wycinki drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Błoniu zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  - 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  • Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości;
  • Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

  - nazwy gatunku drzewa, - obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego tych pni, a gdy nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

  Z oględzin sporządza się protokół.

  • Organ w terminie 4 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 u.1.
  • W przypadku nieusunięcia drzewa przez upływem  6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia
  • Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
  • Wraz ze zmianą ustawy o ochronie przyrody (Ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody Dz. U. 2017.1074 z dnia 2017.06.02) przestaje obowiązywać Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów występujących na terenie Gminy Błonie.
  • Minister właściwy do spraw ochrony środowiska określa w drodze rozporządzenia wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, a do czasu ich ogłoszenia obowiązują następujące wielkości:- za usuwanie drzew 500zł/ cm, - za usuwanie krzewów 200 zł/m²;
  • Burmistrz wymierza karę administracyjną dodatkowo za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu (art. 83f u. 8) i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f u. 16 oraz za usuniecie drzewa bez dokonania zgłoszenia (art. 83f u. 4) lub przed upływem terminu , o którym mowa w art. 83 f u. 8 ustawy o ochronie przyrody.
  • Ponadto zmienia się kwestii uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  w pasach dróg publicznych: - zezwolenie wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (nie opiniuje się wniosku na usuniecie obcych gatunków topól); Organ przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu; niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia (powrót o poprzedniej wersji ustawy).

   

                                                                                                               Insp. ds. OŚ A. Osówniak

   

   

  podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody Dz. U. 2017.1074 z dnia 2017.06.02

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.