GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu 13.11.2017

  O G Ł O S Z E N I E


  W dniu 13 listopada  2017 r. o godz. 17.30
  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
  ul. Jana Pawła II 1 B
  odbędzie się
  XLII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   


  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie listów gratulacyjnych za osiągnięcia sportowe.
  3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 27 września 2017 r. i 9 października 2017 r.
  4. Wnioski do porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Błoniu  z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
  16. Informacja o żądaniach ( roszczeniach odszkodowawczych ) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną  w okresie od 1.10.2016 r.  do 30.09.2017 r.
  17. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
  18. Zamknięcie Sesji.
                                                                           

                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                        /-/ Tomasz Wiśniewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.