GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 08.01.2018

   

  W dniu 08 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

   

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
  2. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  3. Omówienie propozycji ustalenia Regulaminu,  określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  nauczycieli oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
  4. Prezentacja statutów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Błoniu.
  5. Akcja "Zima w mieście".
  6. Sprawy różne.

                                      Przewodnicząca Komisji
                                      /-/ Ewa Podyma

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.