GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Błoniu 12.02.2018

   

  O G Ł O S Z E N I E


  W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 17.30
  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
  ul. Jana Pawła II 1 B
  odbędzie się
  XLVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 11 grudnia 2017 r., 28 grudnia 2017 r. i 29 stycznia 2018 r.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLIII/343/17 z 11 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018 – 2024.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Gminy Błonie.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2018.
  14. Informacja dotycząca zmian w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych w roku 2018.
  15. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
  16. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                            /-/ Tomasz Wiśniewski

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.