GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu 12.03.2018

   

  O G Ł O S Z E N I E


  W dniu 12 marca 2018 r. o godz. 17.00
  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
  ul. Jana Pawła II 1 B
  odbędzie się
  XLVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 12 lutego 2018 r.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Błonie.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Błonie na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności.
  13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  14. Zamknięcie Sesji.

                                             
               
                                  Przewodniczący Rady
                                        /-/ Tomasz Wiśniewski

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.