GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 "Stokrotka"

  Burmistrz Błonia 20 stycznia 2016r. ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 "Stokrotka" w Błoniu.

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

  2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

  b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

  c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub

  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

  d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o których mowa w lit. c,

  e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 168, z późn. zm.),

  j) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

  k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub ocena dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572) - w przypadku nauczyciela akademickiego,

  m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu” w terminie do dnia 12 lutego 2016r. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Błoniu, pok. nr 1, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, tel. 22 725 30 04

  Konkurs odbędzie się w dniu 22 lutego 2016r. o godz. 10:00
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6
  (I piętro, sala ślubów)

  Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Błonia.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.