GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Wydziału


Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu kadr pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
 • prowadzenie spraw związanych z naborem,
 • organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich,
 • opracowywanie danych do budżetu w zakresie paragrafów płacowych,
 • przygotowanie materiałów związanych z oceną urzędników,
 • prowadzenie spraw z zakresu szkoleń pracowników,
 • prowadzenie rejestru związanego z ochroną danych osobowych
 1. prowadzenie spraw z zakresu organizacyjno administracyjnego:
 • obsługa kancelaryjno-techniczna Burmistrza
 • obsługa administracyjna Urzędu,
 • prowadzenie rejestru wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożliwości ich doręczenia adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
 • prowadzenie spraw z zakresu bhp i p.poż Urzędu,
 • wywieszanie w Urzędzie ogłoszeń,
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją w Urzędzie,
 • przygotowywanie zleceń i umów na wykonanie określonych prac na rzecz Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z umowami najmu, gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi,
 • prowadzenie spraw ekonomicznych - przygotowywanie planów finansowych, prowadzenie analiz ekonomicznych w zakresie działania Urzędu,
 • organizowanie i prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej, Burmistrza, Prezydenta RP, spisami powszechnymi oraz referendami
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 • prowadzenie rejestru przyjętych skarg i wniosków,
 • przygotowywanie odpowiedzi na złożone skargi i wnioski,
 • prowadzenie spraw wynikających z interwencji mieszkańców u Burmistrza lub jego Zastępcy,
 • koordynowanie realizacji wniosków Komisji Rady Miejskiej,
 • obsługa kancelarii ogólnej,
 • obsługa biura obsługi interesanta,
 • obsługa poczty elektronicznej Urzędu,
 • ewidencjonowanie podmiotów działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem, prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofnięciem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 • wydawanie zezwoleń na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
 • dokonywanie kontroli przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców działających na terenie Gminy w zakresie objętym ustawą,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowych na terenie gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów na terenie miasta i gminy w których są świadczone usługi hotelarskie
 1. a ponadto z zakresu komputeryzacji
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości wprowadzania komputeryzacji w Urzędzie,
 • nadzór nad wdrażaniem systemów komputerowych oraz prawidłową eksploatacją sprzętu komputerowego,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie komputeryzacji,
 • organizowanie szkoleń dotyczących obsługi sprzętu komputerowego oraz eksploatowanych systemów komputerowych,
 • wprowadzanie do Urzędu nowoczesnych technik biurowych,
 • udział w pracach związanych z eksploatacją istniejącego sprzętu i oprogramowania,
 • administrowanie sieciami komputerowymi w Urzędzie,
 • ponadto Administrator Systemu informatycznego jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu lub sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.