GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Wydziału Inwestycyjno-Technicznego


Zadania Wydziału Inwestycyjno-Technicznego

  1. prowadzenie spraw dot. dodatków mieszkaniowych
  2. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych
  3. planowanie rzeczowo-finansowe dot. zadań inwestycyjnych, remontowych, infrastruktury technicznej i obiektów kubaturowych
  4. prowadzenie działań związanych z budową i modernizacją urządzeń komunalnych
  5. nadzór nad remontami i eksploatacją obiektów i urządzeń będących własnością gminy
  6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do przetargów dla zadań inwestycyjnych i remontowych
  7. prowadzenie pod względem merytorycznym spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne gminy
  8. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu objętego działalnością wydziału.

Inspektor ds. inwestycji i remontów

  1. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planu zadań inwestycyjnych i remontowych (rejestrowanie wniosków, szacunkowa wycena)
  2. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem planu zadań (półroczne, roczne)
  3. prowadzenie spraw w zakresie remontów bieżących i kapitalnych
  • obiektów komunalnych, kultury, OSP, oświaty - szkoły i przedszkola
  • budynków mieszkalnych będących własnością gminy - współpraca z zarządcą
  1. prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji i remontów oraz przygotowania i prowadzenia inwestycji:
  • liniowych: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych
  • obiektów kubaturowych i urządzeń infrastruktury technicznej, małej architektury, inwestycji sezonowych
  1. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację inwestycji (wnioski o dotacje, pożyczki, rozliczanie)
  2. prowadzenie spraw w zakresie rozliczania rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych
  3. prowadzenie spraw w zakresie sprawozdawczości.

Inspektor ds. lokalowych

  1. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych
  • ogłaszanie zatwierdzonych list osób mających otrzymać mieszkanie komunalne lub lokal socjalny
  • prowadzenie spraw dotyczących :
    • przydziału lokalu komunalnego
    • przydziału lokalu socjalnego
    • kierowanie do zawarcia umów najmu lokalu komunalnego lub lokalu socjalnego 
  1. prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych
  2. realizacja wyroków sądowych o eksmisje z lokali mieszkalnych
  3. prowadzenie spraw związanych z przekwaterowaniem do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu
  4. prowadzenie spraw związanych z przekwaterowaniem do lokali socjalnych osób pozostających bez tytułu prawnego do lokalu po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy oraz uregulowanie uprawnień do lokalu osób w nim pozostających
  5. prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
  • przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
  • wstrzymanie przyznanego dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania zaległości
  • cofniecie przyznanego dodatku mieszkaniowego
  1. ewidencji przyznanych dodatków mieszkaniowych
  2. występowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
  3. rozliczanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych pod względem rzeczowym i finansowym
  4. stała współpraca z zarządcami budynków mieszkalnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. ogólnobudowlanych

  • współpraca przy przygotowywaniu procesu inwestycyjnego
  • nadzorowanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów kubaturowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami udział merytoryczny w przetargach na roboty budowlane.

Zadania Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

  1. określenie planowanych w gminie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogłyby być dofinansowane ze środków pomocowych UE i innych
  2. poszukiwanie źródeł dofinansowania w ramach środków pomocowych,
  3. przygotowywanie wniosków oraz innych dokumentów aplikacyjnych,
  4. monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i krajowych, sprawozdawczość z wykorzystania środków zewnętrznych,
  5. prowadzenie zbiorczej ewidencji inwestycji, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy zewnętrznych,
  6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu wykorzystania środków z funduszy zewnętrznych,
  7. współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.