GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Wydziału Dróg i Mostów


Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału należy w szczególności :

Pełnienie funkcji zarządu dróg w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.( Dz. U. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.):

 1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Planowania Przestrzennego.
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. Przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w pracach komisji przetargowej w zakresie planu budżetu Wydziału.
 4. Nadzór nad utrzymaniem nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. Koordynacja robót w pasie drogowym przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych,
 7. Opiniowanie lokalizacji obiektów nie związanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg gminnych,
 8. Opracowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu,
 9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
 10. Sporządzanie informacji o drogach gminnych i przekazywanie ich do GDDKiA,
 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych,
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstawać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 14. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów - współpraca z Zakładem Usług Komunalnych,
 17. Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe i na potrzeby zarządzania drogami oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Inne zadania administracyjne:

 1. Opiniowanie podziałów nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych,
 2. Opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów w odniesieniu do przepisów ustawy o drogach publicznych,
 3. Przygotowanie opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg publicznych, pozbawiania ich kategorii oraz ustalania przebiegu istniejących dróg,
 4. Nadzorowanie realizacji zadań drogowych od przekazania placu budowy do odbioru zadania, kontrola w okresie gwarancyjnym i odbiór pogwarancyjny.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu oznakowania informacji wewnętrznej oraz nazw ulic i placów,
 6. Inicjowanie, przygotowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z innymi podmiotami oraz realizacja zadań inwestycyjnych wynikających ze wspólnych porozumień,
 7. Nadzór nad utrzymaniem, eksploatacją i budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Błonie, w tym:
 •  rozliczanie kosztów budowy, modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz kosztów zużytej energii oświetlenia ulicznego,
 •  współpraca z Zakładem Energetycznym.
 1. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych, dróg i ulic na terenie miasta i gminy Błonie,
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.