GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich


Zadania wydziału

 

1. Z zakresu USC:

 1. sporządzanie aktów urodzeń (jeżeli dziecko urodziło się w Błoniu lub na obszarze Gminy Błonie)
 2. sporządzanie aktów małżeństw i wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - do ślubu konkordatowego (jeżeli jedna ze stron jest zameldowana na naszym terenie)
 3. sporządzanie aktów zgonów (jeżeli miejscem zdarzenia jest Błonie lub obszar Gminy Błonie)
 4. umiejscawiania aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą
 5. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 6. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 7. wydawanie decyzji na:
  • sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
  • skrócenie terminu na zawarcie małżeństwa
  • wydawanie innych decyzji
 8. przyjmowanie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 9. przyjmowanie oświadczenia o pochodzeniu dziecka
 10. przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka
 11. przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 12. Inne czynności Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 36, poz. 180 z 1986 r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 136, poz. 884 z 1998 r.).
 13. Zmiana imion i nazwisk.

Opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 (Dz. U. 225 poz. 1635).

 

2. w zakresie ewidencji ludności:

 1. przyjmowanie zgłoszeń zameldowań na pobyt stały, czasowy oraz wymeldowań z pobytu stałego, czasowego obywateli polskich oraz cudzoziemców,
 2. prowadzenie i aktualizacja bazy komputerowej i kartoteki KOM stałych i byłych mieszkańców,
 3. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji ludności,
 4. wydawanie poświadczeń zameldowania,
 5. przyjmowanie wniosków, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych i przekazywanie danych do ogólnokrajowej ewidencji,
 6. prowadzenie archiwum kartoteki kopert dowodowych,
 7. wydawanie zaświadczeń o utracie lub wymianie dowodu osobistego,
 8. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 9. prowadzenie, aktualizacja stałego rejestru wyborców,
 10. sporządzanie spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru burmistrza,
 11. sporządzanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym lub lokalnym,
 12. przygotowanie wydruków list przedpoborowych, poborowych,
 13. sporządzanie list dzieci dla szkół i przedszkoli wg obwodów szkolnych,
 14. sporządzanie spisów mieszkańców na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego;

 

3. w zakresie obrony cywilnej:

 1. opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór i pomoc merytoryczna w opracowaniu planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy,
 2. organizowanie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania,
 3. przygotowanie i przedstawienie Burmistrzowi /Szefowi Obrony Cywilnej/ propozycji dotyczących tworzenia formacji obrony cywilnej gminy oraz wyznaczania komendantów terenowych formacji obrony cywilnej,
 4. organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 5. udział w realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 6. dokonywanie oceny stanu przygotowań i realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w instytucjach i podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy,
 7. planowanie i przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
 8. planowanie i realizacja zadań związanych z zaopatrywaniem w sprzęt i środki obrony cywilnej, a także nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków ich przechowywania, konserwacji i eksploatacji,
 9. prowadzenie ewidencji i nadzoru nad przygotowaniem budowli obronnych,
 10. planowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z likwidacją skażeń lub innych zagrożeń środowiska;

 

4. w zakresie zadań obronnych:

 1. opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
 2. opracowanie, uzgodnienie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta i gminy, a także stosownych programów obronnych,
 3. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania burmistrza miasta i gminy zapewniającego kierowanie realizacją zadań obronnych w warunkach kryzysu polityczno-militarnego lub wojny,
 4. opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzania wprowadzającego w/w regulamin w życie,
 5. opracowanie dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej Urzędu,
 6. opracowanie i uaktualnienie dokumentacji Stałego Dyżuru,
 7. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
 8. opracowanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 9. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny; oraz na wniosek i z Urzędu,
 10. opracowanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
 11. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 12. planowanie i prowadzenie kontroli problemowych, a także doraźnych z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych,
 13. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
 14. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem poboru,
 15. przygotowanie Planu Reagowania Kryzysowego miasta i gminy Błonie i jego realizacja;

 

5. pozostałe sprawy:

 1. nadzór merytoryczny nad realizacją planu finansowego dot. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Błonie,
 2. koordynacja spraw z zakresu publicznych placówek służby zdrowia.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.