GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Wydziału Zamówień Publicznych


Zadania wydziału

 1. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne w tym w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. opracowywanie ogłoszeń o przetargach oraz innych dokumentów inicjujących zamówienie publiczne
 3. przygotowywanie zaproszeń do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
 4. obsługa biurowa prac komisji przetargowej
 5. przygotowywanie projektów umów
 6. prowadzenie ewidencji zawartych umów
 7. wykonywanie czynności biurowo-kancelaryjnych w toku prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne
 8. współdziałanie z oferentami w zakresie czynności zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne
 9. prowadzenie ewidencji i zbioru dokumentacji zamówień publicznych
 10. przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu działalności wydziału.

Podstawą prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych działań i procedur są, m.in.:

 1. uchwała Nr 119/XVI/99 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 1 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Błonie
 2. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz przepisy wykonawcze
 3. zarządzenie nr 19/2004 burmistrza miasta i gminy błonie z dnia 14 kwietnia 2004r w sprawie powołania i trybu pracy komisji przetargowej
 4. zarządzenie nr 20/2004 burmistrza miasta i gminy błonie z dnia 27 kwietnia 2004r. - w sprawie dokumentów, jakie należy składać w wydziale zamówień publicznych w celu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi lub dostawy, obiegu tych dokumentów oraz w postępowaniach związanych z wydatkowaniem środków publicznych, a nie podlegających ustawie prawo zamówień publicznych
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.