GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Wydziału RGNiOŚ


Zadania wydziału

 1. sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych - Hanna Kierzkowska
 2. aktualizacja opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego z ewentualnym zastosowaniem bonifikaty dla uprawnionych użytkowników - Jadwiga Jankowska
 3. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Jadwiga Jankowska
 4. zbywanie nieruchomości w drodze przetargu - Alfred Sobczak, Hanna Kierzkowska
 5. zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste - Hanna Kierzkowska
 6. zbywanie nieruchomości w drodze rokowań - Hanna Kierzkowska
 7. nadawanie lub zmiana numeru porządkowego nieruchomości w mieście i gminie -
 8. komunalizacja -
 9. rozgraniczenie nieruchomości: w mieście i gminie -
 10. podział nieruchomości: w mieście i gminie -
 11. dzierżawa z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą - Jadwiga Jankowska
 12. dzierżawa z przeznaczeniem pod parkingi, garaże, przekazywanie w użytkowanie wieczyste garaży, ogrody działkowe, przekazywanie gruntu pod imprezy widowiskowe (cyrk, wesołe miasteczka) - Jadwiga Jankowska
 13. wykup gruntów pod inwestycje miejskie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
 14. ustalenie stanu prawnego gruntów będących we władaniu gminy oraz przygotowanie dokumentacji tych gruntów -
 15. regulacja stanu prawnego dróg gminnych -
 16. dzierżawa z przeznaczeniem pod uprawy rolne - Irena Kiełbus
 17. wydawanie poświadczeń dot. prowadzenia gospodarstwa rodzinnego i posiadanych kwalifikacji rolniczych - Irena Kiełbus
 18. prowadzenie spraw związanych z interwencyjnym skupem zbóż - Irena Kiełbus
 19. szacowanie szkód wyrządzonych w gospodarstwach rolnych przez nadmierne opady atmosferyczne, suszę, huragany, wymarznięcia, gradobicia, powódź, osuwiska ziemi, plagę gryzoni. Występowanie o przyznanie specjalnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w w/w gospodarstwach - Irena Kiełbus, Alfred Sobczak
 20. podawanie do publicznej wiadomości informacji dot. uprawy maku lekarskiego. W przypadku dopuszczenia uprawy wydawanie zezwoleń lub nakazu likwidacji plantacji - Irena Kiełbus
 21. współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie: pojawiania się organizmów szkodliwych, sygnalizacji, prawidłowego stosowania środków ochrony roślin - Irena Kiełbus
 22. współpraca ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w zakresie badania zasobności gleb - Irena Kiełbus
 23. organizacja szkoleń rolniczych i konkursów - Irena Kiełbus
 24. podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących: kredytów dla rolnictwa, skupu interwencyjnego, dystrybucji materiału siewnego, nowych przepisów z zakresu rolnictwa - Irena Kiełbus
 25. coroczna aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych - Irena Kiełbus
 26. okresowe przeglądy całego zakresu rzeczowego urządzeń melioracyjnych na terenie miasta i gminy Błonie oraz stanu technicznego tych urządzeń (wiosna, jesień) - Jadwiga Jankowska
 27. udział w odbiorach robót konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych wykonywanych przez Spółkę Wodną "Błonie" - Jadwiga Jankowska
 28. zgłaszanie potrzeb w zakresie melioracji użytków rolnych i dostarczanie wniosków do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie
 29. przekazywanie materiałów źródłowych do Rejonowego Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Jadwiga Jankowska
 30. przyjmowanie zgłoszeń awarii urządzeń melioracyjnych i przekazywanie zgłoszonych awarii Prezesowi Zarządu Spółki Wodnej (ich kontrola w terenie) - Jadwiga Jankowska
 31. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie oraz nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego - Jadwiga Jankowska
 32. nanoszenie zmian użytkowników w dokumentacji technicznej Gminnej Spółki Wodnej "Błonie" - Jadwiga Jankowska.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.