GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Biura Rady Miejskiej


Zadania biura

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

 1. obsługa techniczno - organizacyjna Rady Miejskiej i jej Komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy /sołectwa, rady osiedlowe/ w zakresie Sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 2. obsługa posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej - protokołowanie, sporządzanie wniosków,
 3. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej i rejestru aktów prawnych prawa miejscowego stanowionych przez Radę,
 4. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji wpływających do Rady Miejskiej oraz wniosków z dyżuru Przewodniczącego Rady. Przekazywanie wniosków do Burmistrza i czuwanie nad terminową realizacją ustaleń podjętych na sesjach i posiedzeniach Komisji,
 5. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej oraz przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z właściwością,
 6. gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z załatwianiem skarg przez Radę Miejską, czuwanie nad terminowością ich załatwiania,
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji skarg i wniosków oraz przekazywanie ich do organu nadzoru,
 8. terminowe przekazywanie uchwał Rady Miejskiej organom nadzoru,
 9. przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 10. współpraca z Wydziałami Urzędu w zakresie ustalania porządku obrad Sesji i Komisji Rady Miejskiej. Uzgadnianie uczestnictwa pracowników merytorycznych i osób zaproszonych w celu prezentacji tematów,
 11. przekazywanie uchwał Rady Miejskiej merytorycznym Wydziałom Urzędu i przygotowywanie kwartalnych zestawień realizacji uchwał,
 12. ustalanie - w porozumieniu z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji - terminarza i tematyki posiedzeń Rady i Komisji Rady Miejskiej,
 13. powiadamianie radnych Rady Miejskiej i osób zaproszonych o terminach posiedzeń,
 14. sporządzanie list wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej, sołtysów i przewodniczących rad osiedli,
 15. przygotowywanie i udzielanie informacji publicznej z zakresu działalności Rady Miejskiej /internet, BIP, tablica ogłoszeń/,
 16. współpraca z radcą prawnym Urzędu,
 17. obsługa w zakresie korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej,
 18. czuwanie nad prawidłowym przepływem informacji pomiędzy Burmistrzem i Radą Miejską,
 19. udzielanie wszelkiej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków oraz obsługa poczty elektronicznej radnych,
 20. przygotowywanie wyboru ławników do sądów powszechnych,
 21. prowadzenie archiwum zakładowego i w tym zakresie współpraca z Wydziałami Urzędu odnośnie przekazywania akt, ich wypożyczania, udostępniania, a także współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie sprawozdawczości i wniosków o brakowanie akt.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.