GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Straży Miejskiej


 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie usuwania miejscowych zagrożeń
 4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Straż Miejska wykonuje również zadania w zakresie:

 1. kontroli prawidłowości oznakowania ulic i dróg
 2. kontroli zabezpieczenia prowadzonych prac remontowo-inwestycyjnych na terenie miasta i gminy i zgłaszanie zastrzeżeń o stanie zabezpieczenia prac odpowiednim jednostkom organizacyjnym urzędu
 3. współpracy z wydziałami urzędu w zakresie działania Straży Miejskiej.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.