GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Wydziału Inwestycyjno-Technicznego


Zadania Wydziału Inwestycyjno-Technicznego

 1. prowadzenie spraw dot. dodatków mieszkaniowych
 2. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych
 3. planowanie rzeczowo-finansowe dot. zadań inwestycyjnych, remontowych, infrastruktury technicznej i obiektów kubaturowych
 4. prowadzenie działań związanych z budową i modernizacją urządzeń komunalnych
 5. nadzór nad remontami i eksploatacją obiektów i urządzeń będących własnością gminy
 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do przetargów dla zadań inwestycyjnych i remontowych
 7. prowadzenie pod względem merytorycznym spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne gminy
 8. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu objętego działalnością wydziału.

Inspektor ds. inwestycji i remontów

 1. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planu zadań inwestycyjnych i remontowych (rejestrowanie wniosków, szacunkowa wycena)
 2. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem planu zadań (półroczne, roczne)
 3. prowadzenie spraw w zakresie remontów bieżących i kapitalnych
 • obiektów komunalnych, kultury, OSP, oświaty - szkoły i przedszkola
 • budynków mieszkalnych będących własnością gminy - współpraca z zarządcą
 1. prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji i remontów oraz przygotowania i prowadzenia inwestycji:
 • liniowych: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych
 • obiektów kubaturowych i urządzeń infrastruktury technicznej, małej architektury, inwestycji sezonowych
 1. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację inwestycji (wnioski o dotacje, pożyczki, rozliczanie)
 2. prowadzenie spraw w zakresie rozliczania rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych
 3. prowadzenie spraw w zakresie sprawozdawczości.

Inspektor ds. lokalowych

 1. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych
 • ogłaszanie zatwierdzonych list osób mających otrzymać mieszkanie komunalne lub lokal socjalny
 • prowadzenie spraw dotyczących :
  • przydziału lokalu komunalnego
  • przydziału lokalu socjalnego
  • kierowanie do zawarcia umów najmu lokalu komunalnego lub lokalu socjalnego 
 1. prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych
 2. realizacja wyroków sądowych o eksmisje z lokali mieszkalnych
 3. prowadzenie spraw związanych z przekwaterowaniem do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu
 4. prowadzenie spraw związanych z przekwaterowaniem do lokali socjalnych osób pozostających bez tytułu prawnego do lokalu po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy oraz uregulowanie uprawnień do lokalu osób w nim pozostających
 5. prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
 • przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
 • wstrzymanie przyznanego dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania zaległości
 • cofniecie przyznanego dodatku mieszkaniowego
 1. ewidencji przyznanych dodatków mieszkaniowych
 2. występowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
 3. rozliczanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych pod względem rzeczowym i finansowym
 4. stała współpraca z zarządcami budynków mieszkalnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. ogólnobudowlanych

 • współpraca przy przygotowywaniu procesu inwestycyjnego
 • nadzorowanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów kubaturowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami udział merytoryczny w przetargach na roboty budowlane.

Zadania Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 1. określenie planowanych w gminie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogłyby być dofinansowane ze środków pomocowych UE i innych
 2. poszukiwanie źródeł dofinansowania w ramach środków pomocowych,
 3. przygotowywanie wniosków oraz innych dokumentów aplikacyjnych,
 4. monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i krajowych, sprawozdawczość z wykorzystania środków zewnętrznych,
 5. prowadzenie zbiorczej ewidencji inwestycji, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy zewnętrznych,
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu wykorzystania środków z funduszy zewnętrznych,
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.