GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o XIV Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 18.11.2019

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 17.00

  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

  ul. Jana Pawła II 1 B

  odbędzie się

  XIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podziękowania i gratulacje za osiągnięcia sportowe.
  3. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji w dniu 14 października 2019 r. i 28 października 2019 r.
  4. Wnioski do porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej położonej w Błoniu, w obrębie 0008, przy ul. Lesznowskiej.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia SN-15kV, na działkach ewidencyjnych nr 15/1 i 32/1, położonych w obrębie 0021 - Stary Łuszczewek i linii kablowej niskiego napięcia nN-04kV, na działce ewidencyjnej nr 2/2, w obrębie 0013 - Górna Wieś.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów- Poznańska Północ.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
  17. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                      /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.