GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w 2022 roku

  Wzorem lat poprzednich Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego kontynuuje działanie w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

  Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Błoniu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

  Poniedziałek:  od godz. 9:30 do 13:30
  Wtorek:  od godz. 16:30 do 20:30
  Środa:  od godz. 16:30 do 20:30
  Czwartek:  od godz. 16:30 do 20:30
  Piątek:  od godz. 9:30 do 13:30

   

  Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet)

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundacją Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Legionów 10. Porad prawnych udzielają prawnicy posiadający uprawnienia doradcy obywatelskiego oraz mediatora.

   

  ZAPISY:

  Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu: 22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki  

  Porady odbywają się co 45 minut. Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

   

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM w 2022 r.

  Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ((Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) od dnia 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (w Ożarowie Maz., Łomiankach i Starych Babicach) oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w Błoniu i w Lesznie), w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

  Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

  Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

  • prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

  Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
  Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

  • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • osoba, która: 
  1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

  Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

   

  Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w budynku przy ul. Poznańskiej 165, III p. pok. 307, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00
  Wtorek: od godz. 12.00 do 16.00
  Środa od godz. 14.00 do 18.00
  Czwartek od godz. 08.00 do 12.00
  Piątek od godz. 08.00 do 12.00

  Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta).

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.