GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego


Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy:

w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. przygotowywanie materiałów dla Rady Miejskiej dot.: zasadności przystąpienia do opracowywania planów, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych, celem podjęcia uchwał,
 2. przygotowywanie ogłoszeń do prasy i przez obwieszczenia o podjętych uchwałach, zawiadamianie właściwych instytucji i organów o podjętych uchwałach,
 3. sporządzanie wykazów opinii do projektów planu,
 4. przyjmowanie wniosków do planów i współpraca z autorami planu przy ich rozpatrywaniu,
 5. sporządzanie wykazów wniosków do planów,
 6. przygotowywanie (kompletowanie) dokumentów i uzgadnianie projektu planu z instytucjami i właściwymi organami,
 7. przygotowywanie ogłoszeń i obwieszczeń o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,
 8. przyjmowanie uwag do wyłożonego projektu oraz współpraca przy ich rozpatrywaniu z autorami planu,
 9. sporządzanie wykazów uzgodnień projektu planu,
 10. przygotowywanie dokumentacji planistycznej jako załączników do podjętych uchwał przez Radę Miejską o uchwaleniu planów,
 11. opiniowanie i uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
 12. prowadzenie rejestru uchwał uchwalających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 1. zakres czynności bardzo zbliżony jak w punkcie 1,
 2. opiniowanie projektów studium uwarunkowań gmin sąsiednich;

w zakresie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy:

 1. prowadzenie rejestru wpływających wniosków:
  • - o warunkach zabudowy,
  • - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. opracowywanie analiz:
  • - warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
  • - stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się lokalizację inwestycji;  
 3. uzgadnianie projektów decyzji z odpowiednimi instytucjami,
 4. wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 5. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 6. prowadzenie rejestru decyzji,
 7. przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na innego wnioskodawcę,
 8. wydawanie postanowień w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dot. ustalenia warunków zabudowy,
 9. opiniowanie lokalizacji inwestycji, dla których nie wymaga się decyzji o ustaleniu lokalizacji tj. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu, i które nie wymagają pozwolenia na budowę

a ponadto:

 • wydawanie zaświadczeń o braku planów miejscowych na terenie miasta i gminy,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów na terenie miasta i gminy,
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych - współpraca z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla Wydziału Zamówień Publicznych i uczestnictwo w przetargach na zadania związane z planowaniem przestrzennym,
 • współpraca z Wydziałem Finansowym - przygotowywanie danych do planu budżetu na odpowiednie lata,
 • udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej dot.: planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.